ข่าวประชาสัมพันธ์: ก้าวสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *

ข่าวประชาสัมพันธ์: ก้าวสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *

431947_10151629205711079_1557035015_n

อยากเป็นนักแปลมืออาชีพ และอยากใช้ภาษาอย่างผู้รู้จริงโดยไม่มีอุปสรรคหรือกำแพงกีดกั้นทางด้านภาษาต้องทำอย่างไรบ้าง คำตอบนี้ไม่ยาก ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน “บ้านการแปล” อันอบอุ่นของพวกเราชาว E&T ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลสิ เพราะสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลของเราเปิดหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ มุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านการใช้ภาษาและการแปลในเชิงลึก มีทักษะที่ครบถ้วนทั้ง 5 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล พร้อมทั้งมีระบบการคิดที่สร้างสรรค์ รู้จักบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และนำไปใช้ประกอบอาชีพผ่านการเรียนการสอนที่สด ใหม่ สนุกสนาน เรียกได้ว่า “เน้นการเรียนรู้ที่เข้มข้นในเนื้อหา ศึกษาอย่างรู้จริง ไม่ทิ้งความสนุก และรู้จักประยุกต์ใช้” นั่นเอง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English and Translation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการแปล)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการแปล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English and Translation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English and Translation)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารและการแปล สามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการแปลไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักแก้ปัญหาและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักแปล
ล่าม
นักเขียน
ครู หรืออาจารย์
นักวิชาการ
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานต้อนรับสายการบิน
มัคคุเทศก์
พนักงานบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม
พนักงานธนาคาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

“ให้มากกว่าความรู้ เปิดประตูสู่โลกของการทำงานที่มั่นคง
ให้มากกว่าตัวตนที่มั่นใจ และเป็นผู้ใช้ภาษาอย่างชาญฉลาด”

เปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2556 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัครเรียน โทร. 02-697-6000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ 02-697-6410 และ 02-697-6422
เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ http://humanities.utcc.ac.th/index.php/english-and-translation

Advertisements
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย*

ข่าวประชาสัมพันธ์: ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย*

Tourism Poster copy

หากคุณมีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคประชาคมอาเซียนที่ประสบความสำเร็จ หรืออยากอัพเดทตัวเองให้ก้าวไกลทันโลก มาทำฝันของคุณให้เป็นจริงกันเถอะค่ะ เพียงเข้ามาสมัครเรียนปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism) ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีหลักสูตรโดดเด่น เต็มไปด้วยคุณภาพ ออกแบบแต่ละรายวิชาขึ้นเพื่อสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จในการออกไปสู่โลกแห่งการทำงานจริง เพราะเก่งภาษาต่างประเทศถึง 2 ภาษา และพร้อมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียน และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.A. (Tourism)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว การสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทักษะภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหา เพื่อเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนที่ได้มาตรฐานสากลและมีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองของโลก (Citizen of the World)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
141 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 งานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
1.1 มัคคุเทศก์
1.2 ผู้นำทัวร์ (Outbound Tour Leader)
1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการท่องเที่ยวบนเรือสำราญ
1.4 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินประจำสายการบิน 1.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการท่องเที่ยว
1.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
1.7 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
1.8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบิน

2 งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารมวลชน
2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของสำนักพิมพ์ต่างๆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ
2.3 นักพัฒนาเว็บบล็อก  (Webblog) ด้านการท่องเที่ยว
2.4 นักพัฒนาเว็บไซต์(Website)  ด้านการท่องเที่ยว
2.5 เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร
2.6 นักเขียนคอลัมน์ด้านการท่องเที่ยว  นักเขียนบทความด้านการท่องเที่ยว
2.7 ผู้ดำเนินรายการด้านการท่องเที่ยว

3 งานด้านกิจกรรมพิเศษขององค์กร
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุมฝ่ายประสานงานการจัดสัมมนา (MICE operator)

3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษขององค์กรต่างๆ (CSR staff)

“เป็นเลิศศาสตร์การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญทักษะภาษา
พัฒนาวิชาชีพสู่อาเซียนและสากล”

เปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2556 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัครเรียน โทร. 02-697-6000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ 080-4615665
เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ http://humanities.utcc.ac.th/index.php/program-in-tourism