ข่าวประชาสัมพันธ์: ก้าวสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *

ข่าวประชาสัมพันธ์: ก้าวสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *

431947_10151629205711079_1557035015_n

อยากเป็นนักแปลมืออาชีพ และอยากใช้ภาษาอย่างผู้รู้จริงโดยไม่มีอุปสรรคหรือกำแพงกีดกั้นทางด้านภาษาต้องทำอย่างไรบ้าง คำตอบนี้ไม่ยาก ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน “บ้านการแปล” อันอบอุ่นของพวกเราชาว E&T ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลสิ เพราะสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลของเราเปิดหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ มุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านการใช้ภาษาและการแปลในเชิงลึก มีทักษะที่ครบถ้วนทั้ง 5 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล พร้อมทั้งมีระบบการคิดที่สร้างสรรค์ รู้จักบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และนำไปใช้ประกอบอาชีพผ่านการเรียนการสอนที่สด ใหม่ สนุกสนาน เรียกได้ว่า “เน้นการเรียนรู้ที่เข้มข้นในเนื้อหา ศึกษาอย่างรู้จริง ไม่ทิ้งความสนุก และรู้จักประยุกต์ใช้” นั่นเอง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English and Translation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการแปล)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการแปล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English and Translation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English and Translation)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารและการแปล สามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการแปลไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักแก้ปัญหาและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักแปล
ล่าม
นักเขียน
ครู หรืออาจารย์
นักวิชาการ
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานต้อนรับสายการบิน
มัคคุเทศก์
พนักงานบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม
พนักงานธนาคาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

“ให้มากกว่าความรู้ เปิดประตูสู่โลกของการทำงานที่มั่นคง
ให้มากกว่าตัวตนที่มั่นใจ และเป็นผู้ใช้ภาษาอย่างชาญฉลาด”

เปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2556 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัครเรียน โทร. 02-697-6000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ 02-697-6410 และ 02-697-6422
เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ http://humanities.utcc.ac.th/index.php/english-and-translation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s